Hur Många Länder Finns Det I Världen

Hur Många Länder Finns Det I Världen

Det finns ingen exakt siffra på hur många länder det finns i världen idag, eftersom definitionen och erkännandet av ett land kan skilja sig åt mellan olika politiska och geografiska organisationer.

Enligt FN:s medlemslista finns det för närvarande 195 suveräna stater i världen. Dessa länder har erkänts av en majoritet av FN:s medlemsstater och har ett eget territorium, en egen regering samt möjligheten att ingå i internationella relationer.

Dessutom finns det ett antal territorier och områden som inte är självständiga länder, men som har särskild status och delvis självstyre. Exempel på sådana områden inkluderar överstatliga organisationer som Europeiska unionen och territorier som Puerto Rico och Hongkong.

Antal länder i världen:

Det finns olika åsikter om antalet länder i världen, eftersom det inte finns något officiellt organ som fastställer denna siffra. Antalet länder kan också ändras över tiden på grund av politiska förändringar och internationella erkännanden. Här är några uppskattningar:

 • 192 länder: Enligt FN:s medlemslista finns det för närvarande 192 medlemsländer i FN. Dessa länder har ansökt om och fått erkännande som självständiga stater.
 • 195 länder: Enligt FN:s “Convention on International Civil Aviation” finns det 195 länder som är medlemmar i Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Denna lista inkluderar också områden som inte betraktas som självständiga länder av alla länder.
 • 197 länder: United Nations World Tourism Organization (UNWTO) listar 197 länder som självständiga medlemsstater.

Så, antalet länder kan variera beroende på vilken källa du tittar på. Det är också värt att notera att definitionen av vad som utgör en “land” kan vara föremål för debatt och skillnaden i antal beror på vilka territorier och politiska enheter som räknas med.

Kort sagt, det finns ingen heltäckande och entydig siffra för antalet länder i världen, men det finns olika uppskattningar som används av olika organisationer och källor.

Vad betyder begreppet “land”?

Ordet “land” används för att beskriva en geografiskt avgränsad region på jorden. Ett land är vanligtvis en självständig politisk enhet med en egen regering och styrelse.

You might be interested:  Hur Mycket Vätska I Handbagage

Det finns olika kriterier som kan definiera ett land, inklusive geografiska gränser, politisk självständighet och internationellt erkännande. Medan vissa länder erkänns av alla FN-medlemmar, finns det andra regioner som utropat sig själva som självständiga stater men som inte erkänns av alla.

En annan faktor som kan påverka definitionen av ett land är geografiskt område. Vissa regioner kan vara små och täcka bara en liten yta, medan andra kan vara stora och täcka stora delar av jorden.

Land kan också användas för att beskriva ett område med gemensamma språk, kultur och historia. Till exempel kan man referera till “det svenska landet” för att beskriva Sverige och dess folk.

I världen finns det ett varierande antal länder. Uppgifterna kan skilja sig beroende på källa och politisk situation. Enligt Förenta nationerna (FN) finns det för närvarande 193 medlemsländer. Detta antal kan dock ändras över tiden på grund av politiska förändringar och nya självständighetsförklaringar.

Lista över världens länder:

Lista över världens länder:

 1. Sverige
 2. Finland
 3. Norge
 4. Danmark
 5. Tyskland
 6. Frankrike
 7. Spanien
 8. Italien
 9. Storbritannien
 10. Ryssland

Hur många länder finns det totalt?

Det är inte en helt enkel fråga att svara på, eftersom det inte finns en exakt definition av vad som räknas som ett “land”. Antalet länder kan variera beroende på vilken källa eller organisation du frågar.

En vanlig källa för information om antalet länder är FN, Förenta nationerna. Enligt FN:s medlemslista finns det för närvarande 193 medlemsländer i världen. Dessa länder har erkänts av FN:s medlemsstater och har en plats i FN:s generalförsamling.

Det finns dock andra länder och territorier som inte är medlemmar i FN, men som ändå kan betraktas som självständiga länder enligt vissa kriterier. Till exempel erkänns Vatikanstaten och Palestina som självständiga länder av vissa stater och organisationer, men de är inte medlemmar i FN.

Det finns också vissa områden som betraktas som oberoende länder av vissa stater eller territorier, men som inte är erkända som självständiga länder av de flesta länder och organisationer. Ett exempel på detta är Taiwan, som är erkänt som en del av Kina av de flesta länder, men som har en separat regering och funktioner som ett eget land.

Sammanfattningsvis kan vi säga att antalet länder i världen kan vara allt från 193 (enligt FN:s medlemslista) till över 200, beroende på vilka kriterier och definitioner som används.

Vilka är de 10 mest befolkade länderna?

Här är en lista över de 10 mest befolkade länderna i världen:

 1. Kina – 1,44 miljarder invånare
 2. Indien – 1,38 miljarder invånare
 3. USA – 331 miljoner invånare
 4. Indonesien – 276 miljoner invånare
 5. Pakistan – 225 miljoner invånare
 6. Brasilien – 213 miljoner invånare
 7. Nigeria – 211 miljoner invånare
 8. Bangladesh – 163 miljoner invånare
 9. Ryssland – 146 miljoner invånare
 10. Mexiko – 126 miljoner invånare
You might be interested:  Hur Många Timmar Jobbar Man På En Månad

Dessa länder har den största befolkningen baserat på senaste tillgängliga data. Det finns dock mindre länder med högre befolkningstäthet.

Vilka är de minst befolkade länderna?

I världen finns det flera länder som har en mycket liten befolkning. Här är några av de minst befolkade länderna:

 • Montserrat – Montserrat är en liten ö i Karibiska havet och har en befolkning på cirka 5 100 invånare.
 • Saint Kitts och Nevis – Dessa två öar ligger i Västindien och har en kombinerad befolkning på cirka 55 000 invånare.
 • Tuvalu – Tuvalu är en östat i Stilla havet och har endast cirka 11 000 invånare.

Det är viktigt att notera att befolkningsmängden kan förändras över tiden och att detta bara är några exempel på de minst befolkade länderna för närvarande.

Hur definieras ett land?

Ett land kan definieras som ett geografiskt område som är självständigt och erkänt av andra länder. Det finns vissa kriterier som vanligtvis används för att bedöma om ett område kan klassificeras som ett land.

1. Territorium

För att betraktas som ett land måste området ha en fast territorium, det vill säga en fysisk mark- eller vattenmassa som tillhör landet och inte något annat land. Detta kan inkludera landområden, öar och kontinentalsockel.

2. Självständighet

En annan viktig faktor är att landet måste vara politiskt självständigt, det vill säga ha en egen regering och kontroll över sina interna och externa angelägenheter. Det ska inte vara en del av ett annat land eller vara under någon annans jurisdiktion.

3. Internationellt erkännande

För att bli erkänt som ett land av andra nationer krävs det att andra länder erkänner dess suveränitet och etablerar diplomatiska relationer. Det internationella samfundet, inklusive FN, spelar en viktig roll i detta erkännande.

4. Permanent befolkning

4. Permanent befolkning

Ett land måste också ha en permanent befolkning som bor inom dess territorium. Det innebär att det måste finnas människor som bor och upprätthåller en relation till landet genom exempelvis medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.

5. Regering

Landet måste ha en regering och en fungerande statsapparat som kan vidta åtgärder och fatta beslut om landets angelägenheter. En regering kan antingen vara en demokratisk regering, en monarki eller en diktatur.

Dessa är de vanligaste kriterierna för att definiera ett land. Det är viktigt att notera att det kan finnas vissa gråzoner och undantag från dessa kriterier beroende på specifika politiska och historiska omständigheter.

Varför kan antalet länder variera?

Det kan vara förvirrande när man hör olika antal länder i världen. Det beror på att definitionen av vad som räknas som ett land kan vara subjektiv och variera beroende på sammanhanget. Här ska vi titta på några av de faktorer som kan påverka antalet länder.

You might be interested:  Hur Många Ägg Kan Man Äta Per Dag

Politiska förändringar

Ett land kan försvinna eller bli uppdelat i flera länder på grund av politiska förändringar. Till exempel, Sovjetunionen var tidigare ett land men är nu uppdelat i flera olika länder. På samma sätt, Jugoslavien var ett land men har nu delats upp i flera olika länder.

Krav på självständighet

Ibland kan regioner inom ett land sträva efter självständighet och bli erkända som egna länder. Exempel på detta inkluderar Sydsudan som blev oberoende från Sudan år 2011 och Kosovo som utropade sin självständighet från Serbien år 2008.

Gränstvister

Olika länder kan ha gränstvister om vilka områden som tillhör dem. Dessa tvister kan leda till att länder inte är överens om hur många länder som ska räknas. Till exempel fortsätter Kina och Taiwan att tvista om vilket land Taiwan tillhör.

Internationell erkännande

Antalet länder som erkänns av andra länder kan också variera. Vissa länder kanske inte erkänns som självständiga av alla andra länder och därför kanske inte inkluderas i vissa listor. Ett exempel på detta är Taiwan, som trots att det fungerar som ett självständigt land, inte är erkänt som ett eget land av FN eller av många andra länder.

Sammanfattningsvis kan antalet länder variera beroende på politiska förändringar, självständighetskrav, gränstvister och internationell erkännande. Det är därför det kan vara svårt att fastställa ett exakt antal länder i världen.

Är listan över länder statisk?

Nej, listan över länder är inte statisk. Antalet länder i världen kan förändras över tid, till exempel genom uppdelning av länder eller bildandet av nya länder.

Det finns även territoriella konflikter och politiska förändringar som kan påverka antalet länder i världen. Dessutom kan länder slås samman eller bli oberoende och bilda nya nationer.

Det är därför viktigt att ha aktuell information för att kunna ge det exakta antalet länder i världen. En pålitlig källa för detta är FN:s medlemsstaters lista.

FAQ:

Hur många länder finns det i världen?

Det finns totalt 195 länder i världen.

Vad är det största landet i världen?

Ryssland är det största landet i världen till ytan.

Vilket är det minsta landet i världen?

Vatikanstaten är det minsta landet i världen till ytan.

Hur många kontinenter finns det i världen?

Det finns totalt 7 kontinenter i världen.

Vilket är det mest folkrika landet i världen?

Kina är det mest folkrika landet i världen med över 1,4 miljarder invånare.

Hur många länder finns det i världen?

Det finns 195 erkända självständiga länder i världen enligt FN:s medlemslista.