Wat Is Een Goed Pensioen Netto?

Wat Is Een Goed Pensioen Netto
Wat Is Een Goed Pensioen Netto? –

 • Josemaria
 • 27.05.2023
 • 0
 • 9

Gemiddeld netto pensioen in Nederland – Een gemiddeld netto pensioen is lastig te bepalen, omdat er vele uitschieters zijn; sommigen hebben (veel) moeite om rond te komen na hun pensioen, terwijl anderen zich nergens zorgen over hoeven te maken. Echter kan er op basis van cijfers van o.a.

 1. Het Nibud en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een voorzichtige inschatting worden gemaakt van het gemiddeld netto pensioen in Nederland.
 2. Het gemiddeld netto pensioen per maand wordt berekend door belastingen af te trekken van het bruto pensioen.
 3. De belastingen bedragen ongeveer 35-40%.
 4. Rekening houdend met de AOW, aanvullend pensioen, inkomen uit vermogen en overig aanvullend inkomen komt het gemiddeld netto pensioen in 2021/2022 uit op €2200,- – €2500,- per maand.

Voor alleenstaanden ligt dit bedrag iets lager; gemiddeld tussen de €1400,- en €1700,-. Let op: deze bedragen veranderen jaarlijks, laat je goed informeren over de meest actuele cijfers.

Hoeveel is een gemiddeld pensioen netto?

Wat is het gemiddeld netto pensioen?

Totaal AOW
Gemiddeld €2.298 €804
Alleenstaande vrouw €1.422 €711
Alleenstaande man €1.692 €711
Paar, beiden AOW-er €2.538 €990

Wat krijgt de gemiddelde Nederlander aan pensioen?

Wat is het gemiddelde pensioen van Nederlanders? In 2018 was het gemiddelde pensioen van AOW-huishoudens € 3830. Gecorrigeerd voor inflatie bedraagt dit in 2023 rond de € 5135.

Hoeveel netto pensioen in 2023?

Hoeveel netto pensioen 2023? – Gemiddeld pensioen (netto) per huishouden in Nederland in 2023

Soort huishouden Geschat netto pensioen in 2023
Alleenstaande vrouwen € 2632
Alleenstaande mannen € 3105
Paar, één persoon ontvangt reeds AOW € 5380
Paar, beide personen ontvangen AOW € 4711

Wat is een laag pensioen?

Op pensioendatum heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een hoog-laag pensioen uitkering. Dat betekent dat u gedurende een aantal jaren een hogere pensioen uitkering kunt krijgen. Daarna daalt de uitkering. Het aantal jaren dat u een hoog pensioen mag ontvangen, mag niet meer dan 10 jaar en niet minder dan 5 jaar zijn.

De verhouding van het hoog-laag pensioen moet minimaal 100:75 zijn. Dat wil zeggen dat de laagste uitkering minimaal 75% moet bedragen van de hoogste. Voorbeeld hoog-laag pensioen Een man van 65 jaar heeft een pensioenpolis met een kapitaal van € 100.000. Hij maakt een vergelijking voor een levenslang pensioen en ziet dat de uitkering voor hem € 363,- per maand levenslang is.

Als hij komt te overlijden, ontvangt zijn echtgenote hier de rest van haar leven 70% van. Hij vraagt ook een berekening op voor een hoog-laag pensioen. Als hij zijn pensioen op die manier laat uitkeren ziet het er als volgt uit: Hij ontvangt dan 10 jaar lang iedere maand € 424,-.

Hoe hoog is het pensioen van een ambtenaar?

Ambtenarenpensioenen in het vizier ©Shutterstock

CD&V wil in het kader van haar ‘pensioenplan’ de ambtenarenpensioenen hervormen. Koen De Mey voorzitter van FCSOD (Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten): “We pleiten er voor om de sociale bescherming op te trekken in plaats van – op basis van eenzijdige informatie – afgunst te voeden tegenover de ambtenaren”. “Met andere woorden: de ambtenarenpensioenen zijn niet te hoog, maar de privé-pensioenen zijn te laag en daar moet werk worden van gemaakt” voegt Jan Coolbrandt, Voorzitter van ACV Openbare Diensten daaraan toe.

We gaan niet flauw doen over de ambtenarenpensioenen. Die zijn beter dan de werknemerspensioenen. Daarom willen we ze ook behouden. Een ambtenaar die met pensioen gaat, houdt gemiddeld 63% van z’n vroegere wedde over. Wanneer de gemiddelde gepensioneerde ambtenaar met een zuivere loopbaan als ambtenaar in 2020 zijn bankrekening checkte, zag die dat er maandelijks 2072,08 euro op z’n rekening gestort werd.

 1. Ook in 2020 betaalde een Vlaming gemiddeld 1796 euro voor een kamer in een woonzorgcentrum.
 2. De gemiddelde ambtenaar heeft dan net voldoende.
 3. I n 2020 bedroeg het gemiddeld bruto rustpensioen van een ambtenaar met een zuivere ambtenarenloopbaan 2933,4 euro bruto.
 4. Van dat brutobedrag ontvangt de gemiddelde ambtenaar dus ongeveer 2/3e netto.2933,4 euro bruto is een gemiddelde, niet iedereen heeft zo’n pensioen.

Zo bedraagt het gemiddelde pensioen van een ambtenaar met een zuivere loopbaan in een Vlaams OCMW slechts 1866 euro.20% van de ambtenaren met een zuivere loopbaan heeft een pensioen van minder dan 1500 euro bruto. Recent kwam bij ons een man aankoppen met een voltijdse loopbaan van 44 jaar bij een gemeente en de FOD justitie.

Hij zal slechts een pensioen van 1457,5 euro ontvangen. Een gemiddelde verbergt de variatie die er achter schuil gaat. Het is ook belangrijk te weten wie er allemaal een ambtenarenpensioen ontvangt. Bijna de helft heeft er een loopbaan in het onderwijs opzitten. Het gaat dan vooral over hooggeschoolden met zeer lange loopbanen.

Zij hebben de hoogste gemiddelde pensioenen: 3092 euro bruto.34% van de ambtenarenpensioenen gaan naar de klassieke ambtenaren: 28% bij de federale en regionale overheidsdiensten, en 6% bij de gemeenten. Hun pensioen ligt heel wat lager en bedraagt gemiddeld respectievelijk 2564 euro en 2104 euro bruto per maand.

 • Ten slotte hebben 17% van de gepensioneerde ambtenaren er een loopbaan op zitten bij de veiligheidsdiensten en het leger.
 • Ze hadden vaak een gezagsfunctie en werden blootgesteld aan grote risico’s.
 • Hun pensioen bedraagt gemiddeld 2899,27 euro bruto.
 • Wie in ons land als werknemer met pensioen gaat houdt gemiddeld 43,4% van z’n inkomen over.
You might be interested:  Wat Is De Aow In 2023?

Onze werknemerspensioenen liggen daarmee ver onder het Europese gemiddelde van 54,3%5. Een werknemer met een zuivere loopbaan heeft een pensioen van 1374 euro bruto per maand, zonder rekening te houden met een eventueel aanvullend pensioen. Als die werknemer een man is bedraagt het gemiddelde 1586,6 euro.

 • Bij vrouwen is dat 1077,1 euro per maand.
 • De genderongelijkheid in het werknemersstelsel is nu eenmaal vier keer groter dan bij de ambtenaren.
 • Netto ontving een gemiddelde werknemer met een zuivere loopbaan maandelijks 1255,45 euro, waarbij de mannen respectievelijk gemiddeld 1421,68 euro gestort kregen en de vrouwen gemiddeld 1022,28 euro.

Het is overigens moeilijk om het pensioen van werknemers en ambtenaren in globo te vergelijken. De werknemerspopulatie is gemiddeld lager geschoold, heeft kortere loopbanen, is diverser en vooral de ongelijkheid is er veel groter. Een vergelijking moet gemaakt worden met vergelijkbare groepen.

Gelukkig hebben vandaag 2/3e van de werknemers uitzicht op een aanvullend pensioen bovenop hun werknemerspensioen. Ook voor de meeste werknemers bij de overheid bestaat er – mede dankzij onze inzet – vandaag zo’n aanvulling. De meeste overheden betalen vandaag een bijdrage van 3% van het brutoloon. Maar om de kloof met een benoemde te dichten is 7% nodig.

En er zijn nog steeds werknemers bij de overheid zonder aanvullend pensioen. Er stelt zich echter een probleem: de aanvullende pensioenen zijn zeer ongelijk verdeeld, Bij een recente studie heeft het Rekenhof vastgesteld dat 70% van de gerechtigden op een aanvullend pensioen slechts 10% van de uitkeringen ontvangen, terwijl 20% van de uitkeringen gaan naar de aanvullende pensioenen van 1% van de gerechtigden.

En dat terwijl de overheid 2 miljard euro toesteekt aan het systeem. Misschien is het label ‘disproportioneel’ dat CD&V gebruikt voor de overheidspensioenen hier meer gepast. Voor 20% van de werknemers met een aanvullend pensioen, 468.674 gerechtigden, wordt gemiddeld 6,8% bijgedragen. Dat brengt hen op het niveau van de 439.882 gerechtigden op een ambtenarenpensioen.

Voor 10% van de werknemers met een aanvullend pensioen wordt meer dan 5% bijgedragen8. Hun pensioen overschrijdt dat van de ambtenaren. De hoogste pensioenen zijn dan ook niet te vinden bij de ambtenaren. De CD&V zaait afgunst tegenover de ambtenarenpensioenen.

 • Dat terwijl even veel werknemers met een aanvullend pensioen een zelfde pensioenniveau bereiken.
 • Het echte probleem met de pensioenen in ons land is de globale zwakte van het werknemersstelsel en de zeer ongelijke pensioenopbouw binnen de aanvullende stelsels.
 • De ambtenarenpensioenen laten net zien hoe het beter kan.

: Ambtenarenpensioenen in het vizier

Wat is het normale pensioen?

Een loontrekkende uit de privésector krijgt gemiddeld een bruto-pensioen van rond de 1.375 EUR (2020). Dit is het bedrag voor loontrekkenden (dus rekening houdend met de mensen die geen volledige loopbaan hebben).

Hoeveel geld is een klein pensioen?

Kleine pensioentjes automatisch overgedragen – Sinds 1 januari 2019 dragen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes automatisch over aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer. Dit geldt voor pensioenpotjes van meer dan € 2 en minder dan € 594,89 per jaar (in 2023).

Hoe groot is een klein pensioen?

Wat is een klein pensioen? – Een klein pensioen bedraagt tussen de € 2,01 en € 594,89 bruto in het jaar 2023. Pensioenfondsen mogen automatisch waardeoverdracht doen voor deze kleine pensioenen. Dat gebeurt op grond van een wet die 1 januari 2019 inging.

Wat verandert er op 1 januari 2023 voor de pensioenen?

Voor alle deelnemers gaan de pensioenen per 1 oktober 2022 met 2,7% en per 1 januari 2023 met 6,0% omhoog. Hoe het op de lange termijn financieel uitpakt heeft te maken met het nieuwe pensioenstelsel. PFZW heeft het plan om in 2026 over te gaan naar dat nieuwe pensioenstelsel.

 1. Op 1 januari 2026 wil PFZW alle pensioenen onderbrengen in dat nieuwe stelsel.
 2. Op dat moment zijn de effecten van deze indexaties respectievelijk -0,3% en -0,5% op de vermogens van alle deelnemers.
 3. Maar gepensioneerden hebben tot dat moment een pensioen ontvangen dat respectievelijk 2,7% en 6,0% hoger is.

Voor de oudste gepensioneerden is het effect van deze indexatie dan +2,7% en + 6,0%. Dat komt doordat oudere gepensioneerden een minder lange levensverwachting hebben. En daardoor minder merken van het dalende effect op de dekkingsgraad. Hoe jonger de gepensioneerde, hoe lager het percentage. Figuur a Figuur b De figuren tonen de generatie-effecten van de indexatie van respectievelijk 1 oktober 2022 en 1 januari 2023, waarbij we er van uit gaan, dat per 1-1-2026 overgestapt wordt naar het nieuwe pensioenstelsel, zonder een spreidingperiode gegeven de huidige pensioenverplichtingen.

Hoeveel pensioen krijg ik in januari 2023?

Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt vanaf januari? | ABP Ontvangt u pensioen van ons? Dan krijgt u elk jaar 2 belangrijke documenten: uw jaaropgave over afgelopen jaar en een betaalspecificatie met informatie hoeveel pensioen u precies gaat krijgen in januari 2023.

 • Beide documenten ontvangt u rond 23 januari.
 • Wilt u het eerder weten? In MijnABP ziet u de nieuwe bedragen vanaf januari 2023.
 • U krijgt een overzicht van het pensioen dat u afgelopen jaar van ons fonds heeft ontvangen.
 • Bewaar hem goed.
 • U heeft dit overzicht nodig voor de aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst.

U kunt uw jaaropgave rond 23 januari downloaden vanuit, U krijgt ook een overzicht van uw pensioen over de maand januari. Dat is de betaalspecificatie. U kunt uw betaalspecificatie rond 23 januari downloaden vanuit, Hierin staat:

uw pensioen per maand (bruto);de bedragen die we inhouden op uw pensioen;wat u netto van ons gaat ontvangen op uw bankrekening, en;wanneer u dat geld van ons krijgt (zie ook de ).

U krijgt vanaf januari 2023 meer geld op uw rekening: De Belastingdienst kijkt naar uw inkomen en bepaalt op basis daarvan hoeveel (huur-, zorg-)toeslag u krijgt. Doordat uw inkomen hoger is, kan het zijn dat u minder toeslag krijgt. Of dat voor u geldt, weten wij niet.

You might be interested:  Wat Doet De Huizenmarkt In 2023?

Ijk op, De Belastingdienst kijkt naar uw totale inkomen. Heeft u van meer instanties inkomen? Dan ziet u dit totaal bij uw aangifte Inkomstenbelasting in 2024. Als u een voorlopige aanslag heeft, moet u uw nieuwe inkomen tussentijds doorgeven. Zo voorkomt u dat u straks moet terugbetalen. Lees op de hoe u dat doet.

De informatie over hoeveel pensioen u krijgt in januari, kunt u vanaf januari zien op MijnABP. De jaaropgave en de betaalspecificatie krijgt u later:

Bent u aangemeld voor digitale post? Dan ontvangt u van ons een e-mail zodra u de documenten kunt bekijken in,Bent u niet aangemeld voor digitale post? Dan kunt u de documenten rond 23 januari 2023 verwachten in uw brievenbus.Heeft u eind januari geen bericht ontvangen? Log dan in op, Daar vindt u de documenten. Wilt u ze op papier? Dan kunt u een print maken vanuit,

Dan hebben de nieuwe tarieven invloed op het pensioen dat u ziet op, Meer over deze wijzigingen leest u, : Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt vanaf januari? | ABP

Welke mensen hebben geen pensioen?

Ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders hadden in 2020 wel een inkomen uit arbeid, maar bouwden geen pensioen op bij een pensioenfonds. Een groot deel van deze groep compenseert dit ook niet met andere vormen van pensioensparen. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van onderzoek van gegevens van het CBS over pensioenopbouw onder werkenden.

Wat krijg je als je 67 bent?

Uw AOW en woonsituatie – Hoeveel AOW u krijgt hangt af van uw woonsituatie. Bent u alleenstaand? Dan krijgt u 70% van het minimumloon. Woont u samen of bent u getrouwd? Dan krijgt u 50% van het minimumloon. Alleenstaanden krijgen meer AOW omdat zij hun kosten van levensonderhoud niet kunnen delen met een huisgenoot.

Hoeveel belasting betaal je als je 67 bent?

Pensioen en belasting – Over je pensioen en je AOW betaal je ook loonbelasting. Dat wordt ingehouden door de pensioenuitvoerder en de SVB die de AOW uitbetaalt. Vanaf je AOW-leeftijd betaal je minder belasting. Over je pensioen tot € 37.149,- betaal je 19,03% belasting (in plaats van 36,93% als je jonger bent).

Hoeveel pensioen heeft een professor?

In de vorige Personeelskrant kreeg het administratief en technisch personeel een antwoord op de belangrijkste vragen over het pensioen. Nu is het academisch personeel aan de beurt. Onderstaande informatie geldt enkel voor de leden van het zelfstandig academisch personeel.

 • Vermits leden van het assisterend en bijzonder academisch personeel verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, komt het zelden voor dat zij in die hoedanigheid aan de K.U.Leuven op rust worden gesteld.
 • Professoren mogen na hun opruststelling de eretitel van hun ambt voeren.
 • Deze titel bestaat uit de benaming van hun laatst uitgeoefende ambt, voorafgegaan door ’emeritus’ wanneer zij minstens vijfentwintig academische dienstjaren achter de rug hebben, door ‘ere’ in de andere gevallen.

Regelmatig hoor je nog spreken over ’emeritaatspensioen’, wat indertijd stond voor ‘voortgezette wedde’ na opruststelling. Maar deze regeling werd vele jaren geleden afgeschaft. In verband met academisch personeel spreken we nu ook over ‘rustpensioen’.

 • Wanneer? De normale pensioenleeftijd is vastgesteld op 65 jaar, zowel voor mannen als voor vrouwen.
 • De leden van het ZAP die niet met vervroegd pensioen gaan, worden ambtshalve op rust gesteld op het einde van het academiejaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken.
 • De ZAP-leden kunnen op pensioen vanaf de eerste van de maand volgend op hun zestigste verjaardag.

Voor vervroegde opruststelling is het akkoord van departement respectievelijk faculteit vereist. Bij langdurige werkonbekwaamheid, en na beslissing van de Administratieve Gezondheidsdienst die de definitieve arbeidsongeschiktheid moet vaststellen, kan een lid van het ZAP vóór de leeftijd van 60 jaar op rust wegens gezondheidsredenen.

 1. Hoe? Wie op vervroegd pensioen wil gaan, richt een aanvraag aan de rector, vergezeld van een advies van departementsvoorzitter en decaan, minstens zes maanden voor de pensioendatum.
 2. In het geval van een pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, wordt de opruststelling vanuit de Personeelsdienst voorgesteld aan de Academische Overheid.

In beide gevallen wordt het Gebu om advies gevraagd, en beslist de Raad van Beheer. In het geval van een onvolledige tewerkstelling aan de K.U.Leuven moet betrokkene zelf instaan voor de tijdige pensioenaanvraag voor de externe betrekking(en). Hoeveel? Het rustpensioen wordt berekend op basis van de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar, omgezet in de weddeschalen die van toepassing zijn op het ogenblik van de opruststelling en aangepast aan de wedde-index die dan geldig is.

Dat bedrag wordt de refertewedde genoemd. Enkel de jaren gepresteerd als lid van het academisch personeel ten laste van de werkingstoelagen van het Rijk komen in aanmerking voor de pensioenvaststelling. Het bedrag van het rustpensioen wordt berekend door de refertewedde te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller gelijk is aan de aanneembare diensten, en de noemer een tantième, volgens de graad en de aard van de gepresteerde diensten.

Volgens de algemene regel is het tantième 1/30. De voornaamste uitzondering is het tantième 1/55 voor de diensten als docent of hoofddocent benoemd na 1 januari 2003, en voor de diensten als lid van het assisterend academisch personeel en het vroegere wetenschappelijk personeel.

Een volledige loopbaan bedraagt 22,5 voltijdse academische dienstjaren als het pensioen aan het tantième 1/30 wordt berekend, en 41,25 jaar bij hantering van het tantième 1/55. Het rustpensioen bedraagt 75 procent van de refertewedde voor een volledige loopbaan, dit is het relatief plafond. Bij onvolledige prestaties wordt dit plafond vermenigvuldigd met de verhouding van de aanrekenbare duur tot de voltijdse duur.

Het rustpensioen mag in geen geval meer bedragen dan 46.882,74 EUR basis/jaar. Aan de huidige index 131,95 betekent dit bruto 5.155,16 EUR per maand. Dit is een absoluut maximum: wanneer de werknemer pensioenrechten heeft uit andere inkomsten, dan worden die in mindering gebracht.

 1. Voor die inkomsten blijft de werknemer natuurlijk wel belastingplichtig.
 2. Concreet voorbeeld: een hoofddocent met een volledige loopbaan, gedurende de laatste vijf jaar bezoldigd aan de maximumwedde van zijn graad (d.i.
 3. Nu bruto 5.917,46 EUR per maand), heeft uitzicht op een rustpensioen van 4.437,75 EUR bruto per maand.
You might be interested:  Wat Betekent Een Klokje Bij Whatsapp Profielfoto?

In geval van overlijden Het overlevingspensioen wordt berekend op basis van de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar van de loopbaan van het overleden (ex-)ZAP-lid. Dit gemiddelde wordt vastgesteld op dezelfde wijze als voor de berekening van een rustpensioen dat zou ingaan op dezelfde datum.

Het bedrag is gelijk aan 50 % van de gemiddelde wedde, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gevormd wordt door het aantal jaren in aanmerking komende diensten, en waarvan de noemer gevormd wordt door het aantal jaren begrepen tussen de leeftijd van 20 jaar en zijn overlijden, eventueel beperkt tot 40 jaar.

Nuttige webpagina’s: Emeritibeleid: www.kuleuven.ac.be/admin/rd/niv3/ad-p54z.htm K.U.Leuven algemeen: www.kuleuven.ac.be/personeel/thema/einde_contract.htm

Wat is het pensioen van een politieagent?

Politie – acodonline Vraag en antwoord Wat zijn de huidige pensioenleeftijden ‘nieuw statuut’ bij de politie? De basisregel voor de personeelsleden van het operationeel kader is in principe 65 jaar, maar vervroegde pensionering is mogelijk voor het officierskader op 60 jaar en voor het basiskader, middenkader en kader van hulpagenten op 58 jaar.Als overgangsmaatregel is de gevrijwaarde pensioenleeftijd voor ex-rijkswachters van het officierskader:- 54 jaar voor hen ingeschaald op 1 april 2001 in O1, O2, O3, O4 of O4 bis- 56 jaar voor ingeschaalden na 1 april 2001 in O1, O2, O3, O4, O4bis- 56 jaar voor hen bezoldigd in O5 of O6- 58 jaar voor bezoldigden in O7.Voor het basiskader en middenkader is dit 56 jaar.Opgelet: voor personeelsleden van het officierskader, ingeschaald vanaf 1 april 2001 in O2, die de graad hadden van adjudant of adjudant-chef bij de rijkswacht geldt de leeftijd van 56 jaar.

Wat is de pensioenleeftijd voor de personeelsleden ingeschaald in M6, M7 en M7bis, die overgaan naar het officierskader via sociale promotie of op aanvraag? De personeelsleden die op 1 april 2001 zijn ingeschaald in M6 of M7bis, maakten deel uit van de vroegere gemeentepolitie en de vroegere gerechtelijke politie.

Er werd voor hun pensioenleeftijd in geen enkele vrijwaringsmaatregel voorzien. Het nieuwe statuut vrijwaarde immers enkel wat reeds voorzien was in het oude statuut. Daarom is de pensioenleeftijd voor deze personeelsleden die na 1 april 2001 overgingen naar het officierskader vastgesteld op 60 jaar.

Dit principe is eveneens van toepassing op de personeelsleden die op 1 april 2001 zijn ingeschaald in M6 en die overgaan naar de loonschaal M7 in het raam van de baremische loopbaan, alvorens over te gaan naar het officierskader via sociale promotie of op aanvraag.De adjudanten en adjudant-chefs bij de rijkswacht die geen brigadecommandanten waren, werden op 1 april 2001 ingeschaald in M7.

Hun pensioenleeftijd was in het oude statuut vastgesteld op 56 jaar. Deze pensioenleeftijd is gevrijwaard, zelfs in het geval van overgang naar het officierskader via sociale promotie of op aanvraag. Wat is de pensioenleeftijd voor de personeelsleden ingeschaald in O2, die voordien adjudanten of adjudant-chefs en brigadecommandanten waren? Deze personeelsleden hebben een gevrijwaarde pensioenleeftijd van 56 jaar, behalve wanneer ze nadien overgaan naar de graad van hoofdcommissaris.

In dat geval zal hun pensioenleeftijd slechts stijgen wanneer zij overgaan naar de loonschalen O7 en O8. Wat is de precieze ingangsdatum van het pensioen? Bij de toepassing van de basisregel gaat de opruststelling in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de leeftijdsgrens bereikt werd.

Wanneer de activiteiten later worden stopgezet, is dit op de eerste dag van de maand die volgt op die stopzetting.Bij de toepassing van de overgangsmaatregel gaat de opruststelling in op de eerste dag van het trimester dat volgt op het trimester waarin de leeftijdgrens bereikt werd of, wanneer de activiteiten later worden stopgezet, op de eerste dag van de maand die volgt op die stopzetting.

Wordt voor de berekening van het pensioenbedrag rekening gehouden met de gevrijwaarde wedde? De wedde die als grondslag dient voor de berekening van het pensioen, is de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar van de loopbaan, berekend volgens de loonschalen die van kracht zijn op de ingangsdatum van het pensioen.

Voor de berekening van de gemiddelde wedde wordt rekening gehouden met de wedde die het personeelslid effectief ontving. Bijvoorbeeld: voor de personeelsleden bevorderd tot de graad van commissaris in het raam van de rode loper, ingeschaald in de loonschaal O2, maar effectief uitbetaald op basis van de vrijwaringsclausule M7/M7bis, wordt voor de berekening van het pensioenbedrag rekening gehouden met de volgens de loonschaal M7/M7bis effectief uitbetaalde wedde en dus niet met de lagere wedde die ze op basis van de inschaling in de loonschaal O2 zouden ontvangen.

Hoeveel AOW krijgt een echtpaar in 2023?

Hoeveel Aow Krijg Ik In 2023?

Situatie Met loonheffingskorting Zonder loonheffingskorting
Alleenwonend € 1.353,11 € 1081,69
Getrouwd/samenwonend € 920,98 € 736,06

Wat is een gemiddeld pensioen netto per maand in Belgie?

Volgens PensionStat krijgt de gemiddelde Belg na een carrière in de privésector een rustpensioen van 1.255 euro netto per maand (cijfers 2020). Al kan het bedrag dat jij gestort krijgt daar behoorlijk van afwijken.

Hoeveel pensioen krijg ik als ik 65 ben?

Aanvullend pensioen noodzakelijk – Het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen is vastgelegd (sinds 1 augustus 2022) op 1.532,82 euro bruto/maand (1.915,42 euro/maand voor een gezinspensioen), voor ambtenaren op 1.591,58 euro bruto/maand (1.989,48 euro voor een gehuwde ambtenaar).

Maar niet iedereen komt in aanmerking voor dat minimumpensioen. Kan je geen loopbaan van minstens 30 jaar (als werknemer of zelfstandige) of 20 jaar (als ambtenaar) voorleggen, dan wordt je minimumpensioen berekend op het aantal jaar dat je daadwerkelijk aan de slag was. Aanvullend pensioensparen (individueel of via je werkgever) is dus zeker niet overbodig.

Lees ook: De 7 beste tips om te sparen voor je pensioen (kv) – Bronnen: Federale Pensioendienst/ PensionStat 19 augustus 2022